JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدیدفرماندار شهرستان نهبندان از کارگاه صنایع پوشاک (حرفه نازکدوز زنانه ) روستای افضل آباد در راستای توانمند سازی و طرح کارآفرینی اجتماعی

به گزارش روابط عمومی مرکز :  فرماندار شهرستان در این بازدید بااشاره به اینکه مشکل شهرستان کمبود فرصتهای شغلی نیست، خاطرنشان نمود آموزشهای مهارتی در سطح شهرستان زمینه مناسبی را برای پر کردن فرصتهای شغلی در منطقه فراهم نموده و خصوصا زنان روستائی میتوانند بااستفاده ازظرفیت آموزشهای مهارتی مرکزآموزش فنی و حرفهای شهرستان وهمچنین حمایت های تعاون روستائی ودستگاههای مرتبط، زمینه ایجاد اشتغال پایدار روستایی و توسعه منطقه رافراهم آورند.


دراین بازدید مالدارتنها بااشاره به اجرای طرح توانمندسازی روستائیان ،عشایر، مناطق محروم و مرزی در شهرستان افزود این دوره آموزشی به مدت 460 ساعت و با حضور22  مهارت آموز باهمکاری و مساعدت فرمانداری شهرستان در راستای تعهدات طرح کار آفرینی اجتماعی مرکز و از محل اعتبارات فرهنگی و اجتماعی شهرستان برگزار گردید.

بازدید مهندس کریمان خراسانی فرماندار شهرستان نهبندان از کارگاه صنایع پوشاک (حرفه نازکدوز زنانه ) در روستای افضل آباد

جناب کریمان خراسانی فرماندار شهرستان در این بازدید بااشاره به اینکه مشکل شهرستان کمبود فرصتهای شغلی نیست، خاطرنشان نمود آموزشهای مهارتی در سطح شهرستان زمینه مناسبی را برای پر کردن فرصتهای شغلی در منطقه فراهم نموده و خصوصا زنان روستائی میتوانند بااستفاده ازظرفیت آموزشهای مهارتی مرکزآموزش فنی و حرفهای شهرستان وهمچنین حمایت های تعاون روستائی ودستگاههای مرتبط، زمینه ایجاد اشتغال پایدار روستایی و توسعه منطقه رافراهم آورند.

دراین بازدید مالدارتنها بااشاره به اجرای طرح توانمندسازی روستائیان ،عشایر، مناطق محروم و مرزی در شهرستان افزود این دوره آموزشی به مدت 460 ساعت و با حضور22 مهارت آموز باهمکاری و مساعدت فرمانداری شهرستان در راستای تعهدات طرح کار آفرینی اجتماعی مرکز و از محل اعتبارات فرهنگی و اجتماعی شهرستان برگزار گردید.