JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان عنوان نمود: اجرای اولین دوره ی فن ورز شبکه های هوایی برق در شهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی مرکز : مالدارتنها با اعلام این خبر افزود : در این دوره که با همکاری مدیریت توزیع برق شهرستان در حالی برگزاریست 21 نفرازمتقاضیان، مهارت حرفه فن ورز شبکه های هوایی برق رابه مدت 139ساعت که شامل43 ساعت آموزش نظری و 96ساعت آموزش عملی می باشد، فرا میگیرند.


مالدارتنها در ادامه خاطر نشان نمود : با توجه به نیاز مدیریت توزیع برق شهرستان در استفاده از نیروهای ماهر در بخش فن ورز شبکه های هوایی برق، و همچنین با هدف ارتقاء مهارت و توانمندسازی جوانان جویای کار بومی شهرستان، جهت بکارگیری در این بخش این دوره اجرا می گردد.
وی درپایان باتقدیروتشکرازهمکاری مدیریت توزیع برق شهرستان ، آمادگی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان را جهت همکاری با کلیه دستگاهها و نهادهای شهرستان جهت ارتقاء مهارت شاغلین و همچنین آموزش نیروی کار مورد نیاز آنها اعلام نمود.