JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

در راستای اجرای تفاهم نامه با حوزه ی علمیه خواهران انجام می گیرد : اجرای دوره ی آموزشی كاربر ICDL در محل حوزه ی علمیه خواهران شهرستان نهبندان

این دوره که  با حضور 17 نفر از متقاضیان  اجرا گردید، مهارت آموزان ، دوره كاربر ICDL را به مدت 130 ساعت که شامل 30 ساعت آموزش نظری و 100 ساعت آموزش عملی می باشد فرا میگیرند.


مهارت آموزان شايستگي هاي این حرفه را که شامل بكـارگيري سيسـتم، سيسـتم عامـل كاربردي، كار با اينترنت، استفاده از سيستم عامل كاربردي ،اينترنت كاربردي ، واژه پردازي با ،Word كار بـا صـفحه گسترده ،  Excel كار با پايگاه داده Access و ارائه مطلب با  Power pointمي باشد را فرا گرفته و در پایان با شرکت در آزمون پایان دوره و  قبولی موفق به دریافت گواهینامه الکترونیک مهارت خواهند شد.


در راستای اجرای تفاهم نامه با حوزه ی علمیه خواهران انجام می گیرد :  اجرای دوره ی  آموزشی كاربر ICDL در محل حوزه ی علمیه خواهران شهرستان نهبندان

این دوره که با حضور 17 نفر از متقاضیان اجرا گردید، مهارت آموزان ، دوره كاربر ICDL را به مدت 130 ساعت که شامل 30 ساعت آموزش نظری و 100 ساعت آموزش عملی می باشد فرا میگیرند.

مهارت آموزان شايستگي هاي این حرفه را که شامل بكـارگيري سيسـتم، سيسـتم عامـل كاربردي، كار با اينترنت، استفاده از سيستم عامل كاربردي ،اينترنت كاربردي ، واژه پردازي با ،Word كار بـا صـفحه گسترده ،  Excel كار با پايگاه داده Access و ارائه مطلب با Power pointمي باشد را فرا گرفته و در پایان با شرکت در آزمون پایان دوره و قبولی موفق به دریافت گواهینامه الکترونیک مهارت خواهند شد.