JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

در راستای اجرای طرح ملی بازدید دانش آموزی : حضور دومین گروه دانش آموزان استعدادهای درخشان شهید بهشتی متوسط در مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان

به گزارش روابط عمومی مرکز : دردهمین روز از اجرای برنامه هماهنگ بازدید دانش آموزان متوسطه استعدادهای درخشان شهید بهشتی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای دو منظوره شهرستان نهبندان بازدید نمودند.

در این بازدیدکه تعداد10 نفر از دانش آموزان به همراه دبیران شرکت داشتند با حضور در کارگاههای آموزشی مرکزاز نزدیک با نحوه ارائه خدمات آموزش مهارت آشنا شدند و مشاوره و راهنمایی کاملی در باب اهمیت آموزشهای مهارتی و نحوه شرکت در دوره های آموزشی مرکز دریافت نمودند.

در این بازدید دانش آموزان با حضور در کارگاه صنایع خودرو ، آموزش های  کوتاه مدت و کپسولی مربوط به حرفه ی سرویس نگهداری خودرو را  فرا گرفتند.