JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

در راستای اجرای طرح ملی بازدید دانش آموزی : حضور سومین گروه دانش آموزان متوسط فرزانگان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان

به گزارش روابط عمومی مرکز : دردهمین روز از اجرای برنامه هماهنگ بازدید دانش آموزان متوسطه فرازانگان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای دو منظوره شهرستان نهبندان بازدید نمودند.

در این بازدیدکه تعداد 21نفر از دانش آموزان به همراه دبیران شرکت داشتند با حضور در کارگاههای آموزشی مرکزاز نزدیک با نحوه ارائه خدمات آموزش مهارت آشنا شدند و مشاوره و راهنمایی کاملی در باب اهمیت آموزشهای مهارتی و نحوه شرکت در دوره های آموزشی مرکز دریافت نمودند.