JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

در راستای اجرای طرح ملی بازدید دانش آموزی : حضور دومین گروه دانش آموزان متوسط فرزانگان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان

به گزارش روابط عمومی مرکز : در نهمین روز از اجرای برنامه هماهنگ بازدید دانش آموزان متوسطه استعدادهای درخشان شهید بهشتی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای دو منظوره شهرستان نهبندان بازدید نمودند.

ر این بازدیدکه تعداد16 نفر از دانش آموزان به همراه دبیران شرکت داشتند با حضور در کارگاههای آموزشی مرکزاز نزدیک با نحوه ارائه خدمات آموزش مهارت آشنا شدند و مشاوره و راهنمایی کاملی در باب اهمیت آموزشهای مهارتی و نحوه شرکت در دوره های آموزشی مرکز دریافت نمودند.