JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان از شهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی مرکز : مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان خراسان جنوبی  از شهرستان نهبندان بازدید نمود.
مهندس خوشایند دراین بازدید از کارگاههای تازه راه اندازی شده مشبک کار چوب و صنایع غذایی دربخش مرکز خواهران و همچنین کارگاههای مرکز برادران نهبندان بازدید نمود.