JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

رویا

ام آموزشگاه:                                              رویا
رشته :                                                      مراقبت و زیبایی
مدیر آموزشگاه:                                          سمیه اکبری
حرفه های آموزشی:
1-    آرایش وپیرایش زنانه
2-    متعادل ساز چهره زنانه
گواهینامه اعتبارسنجی :                              ندارد
رتبه اعتبارسنجی:               -
آدرس آموزشگاه:                                     ابتدای خیابان خوشکردار
تلفن آموزشگاه :                                       32626358